Persoonlijk contact?  Afspraak maken

MONITOREN GEBOUWEN, OMGEVING EN BOUWWERKZAAMHEDEN

Bouwwerkzaamheden, transport en verandering in de waterstand en de bodem kunnen zorgen voor schade. PelserHartman houdt gebouwen en andere structuren in de gaten om de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we monitoren. Wil je beweging, vervorming, verzakkingen of trillingen laten vastleggen? Neem dan contact op met PelserHartman. Monitoring van gebouwen en andere structuren is ons specialisme. Dit doen we voor de zakelijke markt. We helpen aannemers, overheden, bouwmanagers en gebouweigenaren met advies, risicoanalyses en monitoringsplannen. PelserHartman legt de uitgangssituatie vast in een nulmeting en voert de meet- en monitoringswerkzaamheden uit. Op deze pagina vind je een overzicht van onze diensten en producten. Daarnaast geven we uitleg over verschillende soorten monitoringstechnieken. We vertellen wat monitoring is en hoe het werkt. Verder geven we antwoord op vragen en gaan in op veelvoorkomende problemen.

hoogtemeting als nulmeting
voor verzakking

PelserHartman houdt verzakking van gebouwen en omgeving in de gaten. We brengen vaste meetpunten aan en voeren hoog-nauwkeurige hoogtemetingen uit. Verzakking kan op vastgestelde tijdstippen, maar ook volautomatisch en continu gecontroleerd worden. In beide gevallen is het essentieel om eerst een nauwkeurige nulmeting uit te voeren.

Monitoring bouw- en sloop-
werkzaamheden

Wij leggen bewegingen en vervormingen van gebouwen en andere structuren vast tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. We voeren de nulmetingen uit en maken vervormings- of deformatieanalyses. Ook het continu en automatisch meten van trillingen en scheefstanden behoort tot onze expertise.

Monitoring gebouwen en
omgeving

Bij PelserHartman hebben we de ervaring om bewegingen van gebouwen en omgeving vast te leggen en in de gaten te houden. We noemen dit 3D monitoring of deformatieanalyse. We maken de risico analyse en leggen de beginsituatie vast in een nulmeting. Gebouwen en omgeving worden door ons zowel periodiek als continu en automatisch gemonitord.

VOOR WIE EN WANNEER DOEN WE MONITORING

PelserHartman voert monitoringswerkzaamheden uit voor de zakelijke markt. Onze opdrachtgever is vaak de eind-opdrachtgever of de partij die hem vertegenwoordigd zoals een bouwmanager. Maar ook de aannemer en de projectontwikkelaar geven vaak opdracht om de nulmeting en monitoring uit te voeren. Wij werken daarnaast voor gemeenten, bouwmanagers en constructeurs.

  • Als er werkzaamheden plaatsvinden rondom jouw eigendom en je wilt weten of alles stabiel blijft
  • Je voert zelf werkzaamheden uit in de buurt van andere eigendommen en is er een risico op instabiliteit
  • Je gaat een kelder of tunnel uitgraven in een bebouwd gebied
  • Je voert grondwaterverlaging uit
  • Jouw gebouw heeft veel scheuren
  • Je wilt weten of iets scheefzakt en verzakt
  • Je hebt het gevoel dat door bouwwerkzaamheden een gevaarlijke situatie kan ontstaan die de veiligheid van mensen in gevaar kan brengen

METEN EN MONITORING VAN SCHEEFSTAND

Zodra iets lijkt scheef te zakken kan het nuttig zijn om deze scheefstand in te meten. Hiervoor zijn verschillende methodes beschikbaar. Van een eenmalige inmeting om de scheefstand vast te leggen, tot het uitvoeren van meerdere metingen om de verandering in scheefstand te volgen.

Continue monitoring met tilt-sensoren of inclinometers
Wanneer de veiligheid in het gedrang komt raden wij aan om een continu systeem in te zetten. Hierbij wordt bij een onveilige situatie alarmen uitgestuurd en kunnen er tijdig de nodige acties ondernomen worden. Wij installeren dit systeem helemaal op maat van de vraag.

PelserHarman is gespecialiseerd in het 3D inmeten van gebouwen, industrie, objecten en installaties.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAME

Ga je zelf sloop- of bouwwerkzaamheden uitvoeren in de buurt van andere panden? Of start binnenkort een aannemer of sloopbedrijf met werkzaamheden bij jou in de buurt? Laat dan voor de start van de bouwwerkzaamheden een bouwkundige vooropname uitvoeren om discussies over scheuren en schade te voorkomen. 

MONITORING VAN TRILLINGEN MET TRILLINGSMETERS

Trillingen kunnen zorgen voor schade aan gebouwen en andere objecten. Daarnaast is trilling steeds vaker hinderlijk voor mensen. Het kan zelfs gezondheidsproblemen veroorzaken. Vaak zijn sloop- en bouw werkzaamheden, transport & verkeer en gaswinning de boordoeners. Ze veroorzaken zowel schade als hinder. Maar ook installaties en bronbemalingen kunnen voor ernstige hinder zorgen. Deze trillingen zijn mogelijk een voorbode van een beweging of scheurvorming. De waarden wanneer een trilling te groot is wordt bepaald door de SBR-richtlijn.

Meten met sensoren
Om te detecteren of een trilling schade zou kunnen veroorzaken of overmatig hinder geeft aan personen kan een trillingsmeter geplaatst worden. Deze sensor meet de trillingen die voorkomen en verstuurt de data naar een online systeem. Software kan de trillingen toetsen aan de SBR-richtlijn en indien nodig een alarm versturen. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden en is de kans op schade veel kleiner.
Het plaatsen van trillingsmeters kan voorkomen uit een risicoanalyse. PelserHartman maakt steeds een plan op in functie van een risicoanalyse die de opdrachtgever aanreikt of die PelserHartman zelf uitvoert.

PelserHarman is gespecialiseerd in het 3D inmeten van gebouwen, industrie, objecten en installaties.

Problemen waar monitoring hulp kan bieden

Droogte en bodemzakking in Nederland

Nederland is in beweging. We hebben steeds vaker last van teveel of te weinig water. De steeds groter wordende fluctuatie in de waterstanden heeft gevolgen voor de bodem. En dit heeft weer invloed op de funderingen van gebouwen. Vooral de droogte heeft invloed op het zakken van bodem en fundering. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen moeten constructeurs en aannemers weten wat precies het patroon is van die bewegingen. PelserHartman brengt bewegingen en zakkingen in kaart met verschillende meetinstrumenten en sensoren.

Wil je meer weten over het meten van verzakking? Ga dan naar de pagina hoogtemeting als nulmeting voor verzakking van gebouwen en terreinen.

Bouwen in dichtbebouwde omgeving

Nederland is steeds dichter bebouwd. Hierdoor hebben bouwwerkzaamheden vaker invloed op nabijgelegen constructies. Het risico op zakking of scheefstand wordt groter en dus kunnen scheuren of zelfs stabiliteitsproblemen ontstaan. Dit kan dan weer voor schadeclaims of zelfs veiligheidsrisico’s zorgen. Je wil bijvoorbeeld niet dat een historisch pand instort door het slopen van een gebouw of het uitgraven van een kelder ernaast.

Als je dit wil vermijden kan je het beste een risicoanalyse laten uitvoeren. Op basis hiervan kan PelserHartman aangeven welke risico’s er bij bepaalde werken horen. Uit deze risicoanalyse kan dan een monitoringsplan gemaakt worden om de meest geschikte meetmethode te bepalen. Dit kan dan gaan om een scheefstandsmeting, zakkingsmeting of trillingsmeting die al dan niet continu uitgevoerd kunnen worden. We zoeken steeds met onze opdrachtgever naar de meest geschikte toepassing.

Scheuren in gebouwen door bouwwerkzaamheden

Bij het bouwen naast of vlak bij andere gebouwen bestaat het risico dat er schade veroorzaakt wordt. De meest voorkomende schade is scheurvorming. Vaak is dit een cosmetisch verhaal waarbij stucwerk barstjes vertoont maar dit kan ook een structureel probleem worden. Het is belangrijk bij aanvang de staat van de omliggende gebouwen vast te leggen met een bouwkundige vooropname. Hierin wordt door een expert vastgelegd welke schadebeelden al aanwezig waren voor de start van de werken. Dit document kan dus dienst doen als bewijs bij het onderzoek naar de schade-oorzaak.

Zodra er zich scheuren voordoen is het belangrijk om deze te volgen. Zo kan er gemeten worden met analoge of digitale scheurmeters of een scheur groter wordt. Als een scheur groter of wijder wordt is dat meestal een teken van een structureel probleem. Dit wil je absoluut vermijden dus het op tijd beginnen meten is essentieel om een structureel probleem te voorkomen.

Trillingen door sloop- en bouwwerkzaamheden

Schade aan gebouwen en andere objecten kan veroorzaakt worden door trillingen. Trillingen kunnen zowel schade als hinder veroorzaken, voor gebouwen maar zeker ook voor mensen en dieren. Vaak zijn sloop- en bouw werkzaamheden, transport & verkeer de boordoeners. Maar ook ondergrondse werkzaamheden zoals de mijnbouw en gaswinning veroorzaken regelmatig grote problemen voor alle structuren aan het aardoppervlak.

Ook installaties en bronbemalingen kunnen voor ernstige hinder zorgen. De trillingen zijn voor een voorbode van een mogelijke grotere beweging met scheurvorming tot gevolg. De waarden wanneer een trilling te groot is wordt bepaald door de SBR-richtlijn. PelserHartman plaatst trillingsmeters om te detecteren of een trilling ook daadwerkelijk schade zou kunnen veroorzaken of overmatig hinder geeft aan personen. De sensor meet de trillingen en verstuurt de data naar een online systeem. Vervolgens toetsen wij de trillingen aan de SBR-richtlijn. Dat gaat automatisch en indien nodig wordt er meteen een alarm verstuurd. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden en is de kans op schade veel kleiner. Het al dan niet plaatsen van trillingsmeters komt voort uit een risicoanalyse. PelserHartman maakt de analyses en voert de trillingsmetingen uit.

Scheuren in woningen door zwaar verkeer

Verkeer, en dan vooral zwaar verkeer zoals vrachtwagens, bussen en tractoren, kunnen voor trillingen zorgen. Trillingen zijn dan op hun beurt verantwoordelijk voor schade. Tijdens bouwwerkzaamheden is er een toename aan zwaar verkeer waardoor het risico op verhoging van de trillingen, en dus schade, groot is. Deze trillingen worden nog groter als de staat van de weg slecht is of als het tonnage van het verkeer hoog is.

De gevolgen van deze trillingen kunnen gaan van hinder voor de bewoners tot permanente schade aan gebouwen. Hinder voor bewoners kan leiden tot mentale klachten. Schade aan gebouwen kan bestaan uit kleine barstjes in het stucwerk maar ook in grote barsten in de draagstructuur van een gebouw. In dit laatste geval kan er zelfs een stabiliteitsprobleem optreden.
Voor deze twee problemen bestaan meettechnieken met trillingsmeters en bijhorende richtlijnen. Met trillingsmeters kan gemeten worden of trillingen onder de grenswaarden blijven van de betreffende SBR-richtlijn. Een bijhorend alarm kan dan aangeven wanneer er een overschrijding plaatsvindt.

Als er een schade beeld zou ontstaan is het aangewezen om hier extra sensoren aan te brengen zoals scheurmeters, om een verdere evolutie van nabij op te volgen.

Verzakking door grondwaterverlaging

Het uitvoeren van een grondwaterverlaging is soms een essentieel deel bij werken die in de bodem plaatsvinden. Dit kan gaan over het bouwen van een kelder of het aanleggen van een tunnel of ondergrondse parkeergarage. Een grondwaterverlaging heeft vaak een veel groter invloedsgebied dan de bouwplaats zelf. Hierdoor heeft de grondwaterverlaging ook effect op structuren in de omgeving.

Bij een grondwaterverlaging is de kans op zakking van de bodem groot. De structuren waarvan de fundering eerst onder het waterpeil zat, maar die bij grondwaterverlaging droog komen te staan, zullen het meest onderhevig zijn aan zakkingen. Vooral oude gebouwen die op staal gefundeerd zijn ondervinden hier de effecten van.

De gevolgen bij het niet tijdig opmerken van zakkingen kunnen groot zijn. Het kan gaan van beperkte scheurvorming tot instorten van een gebouw. Een zakking als gevolg van een grondwaterverlaging treedt meestal niet plots op maar gaat langzaam in de tijd.

Hierdoor is het ook relatief eenvoudig om te detecteren en op te volgen.
PelserHartman kan helpen bij het opstellen van een risicoanalyse op basis van het bemalingsplan en stelt een meetmethode voor. Vaak is dit een eenvoudige zakkingsmeting die met regelmaat herhaald moet worden. Op basis van de resultaten kan dan beslist worden om de grondwaterverlaging bij te sturen om zo schade te vermijden.

Trillingshinder door industrie en installaties

Trillingen die veroorzaakt worden door de industrie zijn vaak hinderlijk voor mensen. Maar ook de ‘huis-tuin-en-keuken-installaties’ zoals de lucht-warmtepompen kunnen hinder en zelfs gezondheidsproblemen veroorzaken. Sommige van deze trillingen veroorzaken uiteindelijk ook schade aan gebouwen en andere structuren. Al kan het wel heel lang duren voordat deze schade echt goed zichtbaar wordt. Om te weten te komen of een trilling schade zou kunnen veroorzaken of overmatig hinder geeft aan personen plaatst PelserHartman trillingsmeters. Dit gebeurt vaak op de dragende structuur van het betreffende gebouw zoals op of direct boven de fundering en tegen dragende wanden. Deze sensor meet de trillingen die optreden in het element waarmee ze verbonden is en verstuurt de data direct naar een online systeem. Speciale software toetst de trillingen onmiddellijk en automatisch aan de SBR-richtlijn en stuurt indien nodig een alarm uit. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden en is de kans op schade veel kleiner. Het plaatsen van trillingsmeters wordt vaak bepaald in de risicoanalyse. PelserHartman maakt dit soort analyses en stelt op basis hiervan een monitoringsplan op.

Uitleg monitoringstermen en methodes

Hoogte meting

Een hoogtemeting is een meting die aangeeft wat de hoogte is van een bepaald punt. Binnen het vakgebied monitoring meten we echter meestal niet de hoogte van een specifiek onderdeel zoals een baksteen, een betonrand of de hoek van een voetplaat. We brengen nieuwe vast meetpunten aan (meetbouten of meet-centreerplaatjes) en leggen de hoogten hiervan vast. De hoogten van de meetpunten staan allemaal in hetzelfde coördinatenstelsel waardoor alle maten ten opzichte van elkaar bekend zijn. Een 2e, 3e, 4e etc meting van diezelfde meetpunten wijst uit of een bepaald punt van hoogte is veranderd. Alle metingen kunnen geplaats worden in het Rijksdriehoeksstelsel, of RD-stelsel, en t.o.v. het N.A.P. Je bent bij PelserHartman aan het goede adres voor alle soorten hoogtemetingen.

Hydrostatische waterpassing

Een hydrostatische waterpassing is een systeem dat permanent de hoogte van de geplaatste sensoren ten opzichte van elkaar inmeet. Dit gebeurt door de sensoren te verbinden met buisjes waar water in zit. Door het principe van communicerende vaten gaat de waterstand wijzigen als een sensor zou zakken of stijgen. Deze wijziging wordt met heel nauwkeurige sensoren gemeten waardoor bewegingen tot op enkele honderdsten van millimeters gemeten kunnen worden.

De hoge nauwkeurigheid en het feit dat dit systeem permanent meet zorgt ervoor dat deze techniek bij werkzaamheden in de nabijheid van zettingsgevoelige structuren goed toegepast kan worden. Dit systeem is ideaal om binnen in een structuur te gebruiken, zoals een kelder, waar de buisjes beschermd zijn en waar weinig zichtlijnen zijn om metingen met een robotic totalstation uit te kunnen voeren. In een buitenomgeving is het dan weer veel minder geschikt door de gevoeligheid van de apparatuur aan schommelende omgevingsinvloeden.

Dit systeem stuurt de meetdata via mobiele data naar een server. Deze data kan in real time geraadpleegd worden en eventueel voorzien van alarmsignalen.

Deformatiemeting

Wij bedoelen met het begrip deformatiemeting; het eenmalig inmeten van een vorm en het maken van een vergelijking met een andere vorm. Het gaat daarbij om het opnemen of inmeten van een reeds opgetreden vervorming. Deze reeds opgetreden vervorming wordt dan volledig 3D ingemeten. Meestal doen we dit met 3D laserscanners zodat we veel meetpunten van het betreffende vlak hebben. Door deze grote hoeveelheid meetpunten kunnen we een zeer goede deformatieanalyse maken. We vergelijken dan bijvoorbeeld een oude monumentale vloer met een theoretisch zuiver waterpas vlak. Hierdoor zien we precies hoe het verloop van de vloer is en waar de vloer niet vlak is of schuin afloopt.

Extensometer

Extensometers zijn sensoren die verticale grondverplaatsing inmeten. Ze zijn uitermate geschikt om de beweging van verschillende grondlagen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het maaiveld vast te leggen. Hierdoor worden ze vaak gebruikt om zakkingsgevoelige ondergronden te monitoren.

Er worden verschillende ankers bevestigd in de grondlagen waarvan de verplaatsing gemeten moet worden. Onderaan wordt de sensor in een vaste grondlaag bevestigd die als referentie voor de meting dient. Alle ankers zijn met het maaiveld verbonden door open buizen of een kabel. Bij elke meting wordt de onderlinge afstand tussen de verschillende ankers bepaald. Als er een zakking van een bepaalde laag optreed zal de onderlinge afstand wijzigen.

Er zijn twee soorten extensometers: een magnetische extensometer en een staaf-extensometer. Bij de magnetische extensometer zijn ter hoogte van de ankers magneten aangebracht. Door een meetsensor in een geleidingsbuis te laten zakken zal een signaal uitgezonden worden wanneer deze de magneet van het anker voorbij gaat.

Bij een staaf-extensometer wordt elk anker individueel naar het maaiveld verbonden waar de meetkop aangebracht is. Door de afstand tussen het anker en de meetkop in te meten zal een verplaatsing van de ondergrond gemeten worden. De afstand naar het onderste anker is de referentie. Deze meting kan zowel manueel als digitaal en permanent uitgevoerd worden. Manueel wordt er een stang in de geleidingsbuizen geduwd. Digitaal gaat een digitale meetklok de positie van de individuele stangen inmeten.

Tilt-meter en inclinometer

Inclino-meters registreren de verandering van een hoek. De tilt-meter registreert een verandering van een hellingshoek en daarmee een optredende scheefstand. Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat de tilt-sensor heel lokaal werkt. Hij legt de verandering van de hoek op één bepaalde plaats vast. De tilt-meter wordt vaak aangebracht tegen gevels of op vloeren en functioneert volledig zelfstandig. Ze zijn onmisbaar voor het monitoren van scheefstand van gebouwen, damwanden van bouwputten of kademuren en andere objecten. De tiltmeters zijn draadloos of bekabeld verbonden met een online portal. Bij overschrijding van grenswaarden geeft het systeem meteen een alarmmelding af. Een inclinometer kan over een langere afstand hoekveranderingen in twee richtingen vastleggen. Dit systeem wordt vaak toegepast om veranderingen in dijklichamen vast te kunnen leggen.

GPS monitoring

Monitoren met een GPS lijkt in eerste instantie niet de beste oplossing omdat een GPS geen heel nauwkeurig toestel is. Vooral de afwijking in hoogte is zelden kleiner dan 1,5 cm. Door de grote hoeveelheid aan data die ingewonnen kan worden door een GPS met kleine tussentijd te laten meten kan een nauwkeuriger gemiddelde bepaald worden met behulp van post-processing.
Bepaalde situaties zijn ideaal voor het monitoren met een GPS. Dit kan zijn als een nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm voldoende is of als andere technieken niet inzetbaar zijn. Zo kunnen bruggen, brugpijlers of hoge gebouwen zeker in aanmerking komen om met een GPS gemonitord te worden.

Zakkingsmeting/hoogtemeting

Misschien is het meten van zakkingen wel het meest voorkomende hoofdstuk binnen het vakgebied monitoring. Het meten van zakkingen start met het inmeten van vaste meetpunten. Deze meetpunten (vaak meetbouten of centreerplaatjes) worden door ons aangebracht en de plaats daarvan wordt vastgelegd middels een inmeting. Deze eerste meting noemen we een nulmeting. De zakkings- of hoogtemeting kan uitgevoerd worden met een hoognauwkeurig total station of met een digitaal waterpasinstrument. Wil je heel nauwkeurig meten en heb je weinig goede zichtlijnen? Dan kan een hydrostatische meting (een systeem met slangen dat werkt conform het principe van de communicerende vaten) de oplossing zijn. Je bent bij PelserHartman aan het goede adres voor hoogtemetingen op vastgestelde tijdstippen, maar ook voeren wij volautomatische continu metingen uit. 

Online monitoring met total station

Een total station is het klassieke meetinstrument van de maatvoerder. Het toestel lijkt op zijn voorganger ‘de theodoliet’ maar heeft dan wel een computer en een afstandmeter aan boord. Het toestel meet telkens 1 punt en legt daarmee het coördinaat van dat punt vast. Het is mogelijk om een volledige man-loze opstelling te installeren waarbij de total station zelf periodiek punten inmeet en vergelijkt met de eerder ingemeten punten. Een dergelijk systeem noemen wij ‘online monitoring met total station’. Dit systeem is bij uitstek geschikt om gedurende een langere tijd (bijvoorbeeld een aantal maanden) meerdere metingen te verrichten. Het voordeel is dat er niet steeds een maatvoerder naar de meetlocatie moet afreizen en daarbij zijn de meetresultaten meteen beschikbaar. Vooral wanneer veiligheid en onmiddellijke signalering van afwijkingen van groot belang zijn wordt dit online systeem toegepast.

Lintvoegwaterpassing

Een lintvoegwaterpassing is een eenvoudige deformatiemeting waarbij de zakking van een huis bepaald wordt aan de hand van de hoogte van één specifieke horizontale voeg van het metselwerk. Voegen worden bij de bouw waterpas aangelegd. Als bij een inmeting van de hoogte van een voeg een hoogteverschil aangetroffen wordt kan dit een teken zijn van een historische relatieve zetting. De uitvoering van een lintvoegwaterpassing wordt best uitgevoerd met een digitaal waterpastoestel en meetbaak. Er kan eventueel voor gekozen worden om de meting te koppelen met NAP maar dit is niet nodig om een uitspraak te doen over een eventuele relatieve zetting.

UITGELICHTE MONITORINGSPROJECTEN

Bouwkundige vooropname theater aan de parade 

PelserHartman houdt sloopwerk en bouw Theater aan de Parade in het historisch centrum van ’s-Hertogenbosch continu in de gaten. Zo voorkomen we schade aan de omliggende monumentale panden.

MONITORING SCHEUREN CENTRUM HOFDAEL GELDROP

Het cultureel centrum heeft veel grote scheurvorming in de wanden. Wij monitoren de wandbewegingen met bolprisma’s. Deze worden periodiek ingemeten met een hoognauwkeurig total station.

MONITOREN BAKE-OFF-VLAANDEREN-KASTEEL

PelserHartman houdt het Rubenskasteel in Vlaanderen in de gaten. Het monitoren van het kasteel maakt deel uit van een studie die moet bepalen wat er kan en mag gebeuren met het kasteel.

ZAKKING EN SCHEURVORMING RESIDENTIE PIT IN TIENEN

Een groot complex in de Belgische plaats Tienen kent structurele problemen zoals scheurvorming. PelserHartman ondersteunt een gerechtsexpertise met een objectieve beoordeling van de huidige toestand en verandering in de toekomst.

SCHEEFSTAND SINT JORIS SCHOOL TE BRUSSEL

De Brusselse Sint-Joris-basisschool zakt, scheurt en staat scheef. Er is sprake van zorgwekkende scheurvorming. De school wordt continu door ons in de gaten gehouden met tilt-sensoren en inclinometers.

WOONTORENS GANDHILAAN ANTWERPEN

Door het weghalen van de stabiliteitskern tijden de renovatie van deze woontoren komen de 4 torens los te staan. Voor de veiligheid van het bouwpersoneel is het essentieel de bewegingen van de torens te volgen.

MONITORING VERZAKKING MOLEN IN GOES

De molen van Goes staat scheef. PelserHartman maakte een volledige 3D inmeting met laserscanners en doet de monitoring van het monument. Hierdoor kunnen we bewegingen of scheefstanden van de molen monitoren.

MONITORINGSPLAN VOOR GRONDWATERBEMALING

Direct naast een hoeve in Eindhoven komt een bijgebouw met kelder. Hiervoor is grondwaterverlaging noodzakelijk. PelserHartman maakte het monitoringsplan om de bewegingen van de historische hoeve te volgen.

TUNNEL SCHUMAN-JOSAPHAT BRUSSEL

Er werd een tunnel gebouwd onder bestaande woonblokken en dwars door funderingen van kantoren. De bewegingen van de gebouwen werden continu live gevolgd met permanente total stations en hydrostatische waterpassingen.

MONITORING 340 METER HOGE TOREN ABU DHABI

Een hoge toren zakt scheef tijdens de bouw door asymmetrische gewichtsverdeling. Daarom werd de toren opzettelijk scheef gebouwd (de andere kant op). De bewegingen werden getoetst aan de voorspellingen van de constructeur.

ZETTINGSMETINGEN KONINKLIJK MUSEUM 

Het museum werd gerenoveerd waarbij funderingen opnieuw werden aangelegd. Tijdens de vijzelwerken werd het gebouw met digitale waterpassen gecontroleerd op eventuele verzakkingen.

CONTROLE STABILITEIT BIJ DAKVERLAGING

Een bestaand dak werd opgetild met vijzels en gerenoveerd. PelserHartman controleerde de bewegingen en hield het uitbuiken van de gevels bij het terugplaatsen van het dak in de gaten.

PelserHartman